۱۹ جاذبه فرود سرمایه از نگاه موسسه «ای تی کرنی»

۱۹ جاذبه فرود سرمایه از نگاه موسسه «ای تی کرنی»

بررسی‌های یک مرکز جهانی مشاوره سرمایه‌گذاری حکایت از آن دارد که مهم‌ترین عوامل موثر بر تصمیم‌ سرمایه‌گذاران در انتخاب کشور هدف برای سرمایه‌گذاری به ۱۹ گروه تقسیم می‌شوند. این ۱۹ گروه در دو دسته کلی قرار دارند؛ دسته...