آینده از راه می‌رسد؛ بی‌آنکه ما دعوتش کرده باشیم. آینده با تغییرات و شرایط خودش فرا می‌رسد و تنها راه خوش‌آمدگویی به آینده، ساختن آن و آمادگی برای آن است. آینده با خودش بازیگران جدیدی می‌آورد، و باید منتظر شیوه‌های جدیدی از فعالیتِ اقتصادی باشیم، و به همین دلیل باید گفت که هیچ فعالیت اقتصادی نیست که همواره در معرض خطر نابودی در سال‌های پیشِ رو نباشد.

تنها اصل ثابت در دنیای امروز، تغییر است. تغییری که دیگر نمی‌توان با طرز تفکر دیروز به استقبال آن رفت. بزرگترین اشتباه‌ها ناشی از این واقعیت بوده‌اند که عده‌ای با طرز تفکر دیروز، خواسته باشند، در دنیای فردا بازی کنند. به همین دلیل است که باید برای تغییر پیش از هر کاری، خود را و شیوة درک خود را تغییر و تصحیح دهیم. سرنوشت هیچ قومی را رقم نمی‌خورد، جز با تغییر و تصحیح رفتار آن قوم. آیندة هر جامعه‌ای به همین دلیل بیش از هر کسی وابسته به تصمیمات و تغییرات آن جامعه است. باید بپذیریم که انسان چه در زندگی شخصی و چه در زندگی فردی‌اش نیازمند تغییر و تصحیح خود است. تصحیحی که از تجربه‌ها و درس‌آموخته‌های گذشته‌اش و تحلیل آن به دست می‌آید. آینده‌ای که باید به جای پیش‌بینی‌ آن را نگارش کرد. آینده‌نگاری حاصل این تغییر دیدگاه است.

اجلاس ارکان تلاش دارد تا زمینه‌ساز این آینده‌نگاری و آمادگی برای تغییر، در جامعة خود باشد. اجلاسی که در آن فضای گفتگو برای ساخت آینده فراهم می‌آید. گفتگویی میان رهبران اقتصاد و کسب‌وکار کشور، که یکی از اصلی‌ترین سازندگان آیندة اقتصادی کشور هستند. آمادگی برای آینده تنها از رهگذر همین تعاملات برمی‌خیزد. تعاملاتی که زمینه‌ساز هم‌بستگی‌ها و هم‌فکری‌ها در خصوص آیندة اقتصاد کشور است.

ارکان تلاش دارد، تا خود نیز متناسب با آینده باشد؛ آینده‌ای که در آن شبکه‌ها، هم پدیدآورندة تغییرات هستند و هم توسعه‌دهندة آن. به همین دلیل است که زمینه‌سازی و فرصت‌آفرینی برای شبکه‌سازی، خود تبدیل به یک اصل خواهد شد. ارکان امید دارد تا بتواند افتخار شکل‌گیری شبکه‌ها را برای آینده‌سازی داشته باشد.