کمیته راهبری تعیین سیاست های کلان برگزاری اجلاس را برعهده دارد ومرجع تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری اجلاس میباشد.

اعضای شورای عالی برنامه ریزی و سیاست گذاری

  1. رییس شورای عالی سیاستگذاری آقای دکتر عباس عسکرزاده
  2. رییس ستاد اجرایی آقای غلامرضا ثنایی
  3. دبیر اجلاس آقای حبیب ابوقداره
  4. مشاور عالی مدیر عامل بانک در پروژه دیدی بود آقای مهدی قائمی
  5. دبیر کمیته مالی آقای شهرام سلامتی
  6. دبیر کمیته علمی آقای دکتر ناظمی
  7. دبیر کمیته روابط عمومی آقای وحید جمشیدی
  8. دبیر کمیته پشتیبانی آقای مجید قربانی نیا
  9. متخصص حوزه کسب و کار آقای اسماعیل ارغوان
  10. دبیر کمیته راهبری  آقای امین جعفری